Bescherming van persoonsgegevens

Privacyverklaring

Psychologiepraktijk Waterland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psychologiepraktijk Waterland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Psychologiepraktijk Waterland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit rechtstreeks of via het contactformulier op deze website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Psychologiepraktijk Waterland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologiepraktijk Waterland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Telefoonnummer; Adres; Woonplaats; Emailadres; Geslacht; BSN; Nationaliteit; Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Psychologiepraktijk Waterland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna 20 jaar vanaf de laatste wijzinging van het dossier. Deze periode is bepaald in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Na deze periode kunnen we besluiten het dossier te vernietigen en te verwijderen uit het elektronische cliëntensysteem. Daarnaast houden wij ons aan de fiscale bewaartermijn voor financiële gegevens.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht te verzoeken om vernietiging van (delen uit)  uw dossier. Voor alle rechten geldt dat er in principe ingegaan wordt op uw verzoek. Alleen als gemeend wordt dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan uw verzoek (gedeeltelijk) afgewezen worden.

Geheimhouding

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.   

Rechten van u en uw kind 

 
 • Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
 • Is een kind al wel twaalf maar nog gee n zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
 • Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.